อาจารย์นันท์นภัส ปาลินทร สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการเพิ่มทักษะทางการประมง เรื่อง การตรวจสุขภาพของสัตว์น้ำ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาประมงชั้นปีที่ 1 ถึง 4 ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการตรวจเช็คสุขภาพของสัตว์น้ำเบื้องต้น และสามารถทำการตรวจวิเคราะห์โรคและปรสิตในสัตว์น้ำได้

ความคิดเห็น