สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง โครงการการสร้างสรรค์และสืบสานลวดลายผ้าตามอัตลักษณ์ของชุมชนด้วยนวัตกรรมโปรแกรมออกแบบลายผ้า สำหรับกลุ่มทอผ้าและเยาวชน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

 

ความคิดเห็น