วิทยากร กลุ่มย่อย การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริการจัดการน้ำชุมชน ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นการพัฒนาข้อมูลและระบบการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำในระดับตำบล ให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนากลไกการบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดบุรีรัมย์  8 มกราคม 2563 ณ หอประชุมศิวลัย อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น