วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ชัยคณารักษ์กูล อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีวิทยากรประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ ศาสตราจารย์ ดร. อลงกลด แทนออมทอง และ รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม โครงการนี้เน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ เอกสารแต่ละประเภท ตลอดจนการให้คำแนะนำในผลงานรายบุคคล นอกจากนี้ยังเสนอเทคนิคและวิธีการอันเกิดจากประสบการณ์ของวิทยากรเอง เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ความคิดเห็น