วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล อาคาร 6 ชั้น 2 ได้เข้าร่วมโครงการ“เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับนิยามของเอกสารประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ รวมไปถึงแนวทางในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้รับทราบเทคนิคและวิธีการอื่น ๆ จากประสบการณ์ของวิทยากร

ความคิดเห็น