เป็นวิทยากรโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชบุรีรัมย์การสร้างสรรค์และสืบสานลวดลายผ้าตามอัตลักษณ์ของชุมชนด้วยโปรแกรมการออกแบบลายผ้าสำหรับกลุ่มทอผ้าและเยาวชนอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง 18-19 มกราคม 2563 , 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 และ 14-15 มีนาคม 2563

ความคิดเห็น