วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งจัดโดยเครือข่ายครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม  ในการนี้ได้เป็นคณะกรรมการในการให้ข้อเสนอแนะในเวทีนำเสนอผลงานครูต้นแบบแต่ละสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ความคิดเห็น