วันที่ 8 มีนาคม 2563 ได้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กิจกรรมครั้งนี้เป็นการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานวิจัย ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย และขั้นตอนการดำเนินการวิจัย เพื่อให้ครูได้รับทราบกระบวนการทำงานและดำเนินการตามขั้นตอนของการวิจัย และกำหนดให้ครูต้องส่งโครงร่างงานวิจัยฉบับเต็มในเดือนเมษายน 2563

ความคิดเห็น