โครงการต่อยอดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับผู้บริหาร ครูแนะแนวเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการและประชาสัมพันธ์

อาจารย์กลุ่มจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการให้ร่วมเป็นวิทยากร
โครงการต่อยอดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กับผู้บริหาร ครูแนะแนวเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการและประชาสัมพันธ์
วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น