โครงการฝึกอบรมอาชีพขนมไทย  ูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลชำนิ เกิดความรู้และทักษะอาชีพ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม และพัฒนาให้เป็นสินค้าชุมชน หรือเป็นสินค้าOTOP โดยจัดอบรมในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลชำนิ

 

ความคิดเห็น