ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์”

ณ ห้องประชุมทานตะวัน คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 16 มีนาคม 2563

ความคิดเห็น