ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2563 ข้าพเจ้าพร้อมด้วย อาจารย์ ดร. สมศักดิ์  พันธิ์ศิริ ได้รับมอบหมายจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นอาจารย์นิเทศก์นิเทศครูในโครงการ โครงการ “การพัฒนาการอ่านอกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์” จำนวน 3 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 ประกอบด้วย

  1. โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์โรงเรียน
  2. โรงเรียนวัดฤาษีสถิต อำเภอนาโพธิ์
  3. โรงเรียนบ้านดอนตูม อำเภอพุทไธสง

ความคิดเห็น