๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร

ความคิดเห็น