บทคัดย่อ

การศึกษาระบบการจัดการน้ำอัตโนมัติด้วยโซล่าร์เซลล์ในนาข้าวนอกเขตชลประทาน จังหวัดอุบลราชธานี
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพระบบการจัดการน้ำอัตโนมัติโดยใช้ โซล่าร์เซลล์ และเพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน
จากการใช้โซล่าร์เซลล์ในนาข้าวนอกเขตชลปะทาน ด าเนินการศึกษาระหว่าง พ.ศ. 2558-2559 โดยพัฒนาสระน้ำขนาด
20x37x4 ลูกบาศก์เมตร และคลองขนาด 120×1.5×1.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งแหล่งน้ำสามารถกักเก็บน้ำได้สูงสุดเท่ากับ 2,888
ลูกบาศก์เมตร ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 และปริมาณการกักเก็บต่ำสุด 913 ลูกบาศก์เมตร ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
ระบบการผลิตไฟฟ้ าด้วยโซล่าร์เซลล์เลือกใช้ชนิด Poly-crystalline 24 Volt 300 watt JINSHI จ านวน 2 แผง และแบตเตอรี่
ขนาด 12 โวลต์ 100 แอมแปร์ต่อชั่วโมง จ านวน 2 ลูก การบริหารพลังงานในระบบการจัดการน้ำอัตโนมัติถูกควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ พบว่า ก าลังไฟฟ้ าที่ใช้ทั้งหมดเท่ากับ 2,452 วัตต์ต่อวัน และปริมาณน้ำที่ใช้ในการเกษตรเท่ากับ 12,680
ลิตรต่อวัน เมื่อพิจารณาต้นทุนและผลตอบแทนจากการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการน้ำอัตโนมัติด้วยโซ
ล่าร์เซลล์ในปี แรก พบว่า ต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 286,833 บาทต่อปี และผลตอบแทนจากการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเท่ากับ
159,122 บาทต่อปี ดังนั้นการวิจัยสรุปได้ว่า การน าระบบการจัดการจัดการน้ำอัตโนมัติด้วยโซล่าร์เซลล์มาใช้ในด้านการเกษตร
จึงมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

อ่านฉบับเต็ม ระบบการจัดการน้ำอัตโนมัติโดยใช้โซล่าร์เซลล์

ความคิดเห็น