ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดทำโครงการบูรณาบริการวิชาการกับการเรียนการสอน โครงการย่อย โครงการเยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ใต้ร่มพระบารมี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้โรงเรียนได้มีสื่อ eDLTV และเพื่อเผยแพร่ศักยภาพการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๖๐ คน ระยะเวลาดำเนินการในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ สถานที่โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ความคิดเห็น