24 พฤศจิกายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพุทไธสง กับปฏิบัติการพลังงานทดแทน ให้โจทย์ STEM ว่าด้วยการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม สนุกสนามพร้อมความรู้

ความคิดเห็น