วิทยากรอบรมการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะและนาฏศิลป์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้น อนุบาล 2 และอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลกระสัง ในระหว่างวันที่ 5 , 12 ,19 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลกระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

โดยมีเนื้อหาประกอบไปด้วย การรำประกอบเพลงในน้ำมีปลาในนามีข้าว เพลงระบำดอกบัว และเพลงรำวงบุรีรัมย์

เด็กให้ความสนใจและสนุกสนานไปกับการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบดนตรี รวมทั้งยังสามารถจดจำท่ารำได้เป็นอย่างดี

ความคิดเห็น