สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเพิ่มทักษะทางวิชาการนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ในวันที่ 12-15 มีนาคม 2563

ความคิดเห็น