29 ตุลาคม 2562 เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี          สาขาการศึกษาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ดำเนินโครงการฯ โดย :ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรศ.ดร.ภูมิจิต เรืองเดช สนับสนุนงบประมาณโดย : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)

 

ความคิดเห็น