โครงการจิตอาสาเทคโนโลยีสารสนเทศทำดีด้วยหัวใจได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ

ความคิดเห็น