เมื่อวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ครูผู้สอน ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนเกษมพิทยา สุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับไฮสโคปเพื่อนำกลับมาใช้ในงานสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ

ความคิดเห็น