เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการออกนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลลำปลายมาศและเทศบาลตำบลโนนดินแดง ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น