เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ทำกิจกรรม 5ส. ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอมและทำการทดลอง โดยมีการจัดหมวดหมู่ของตัวอย่างการทดลอง เอกสารสำหรับการเรียนการสอน และการจัดอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

 

ความคิดเห็น