หัวหน้าสาขาวิชาดนครีศึกษา ผู้ช่วยศาสตร์จารย์
หัวหน้าสาขาวิชาดนครีศึกษา
ผู้ช่วยศาสตรราจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์ กล่าวเปิดและให้โอวาทกำลังใจแก่การแสดงConcert สอบปฏิบัติ ในครั้งนี้
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา แผนกเครื่องสายตะวันตก รวมทั้งหมด ๓ ชั้นปี มี ๒๑ คน โดยมี
1St Violin ๗ คน
2nd Violin ๕ คน
Viola ๓ คน
Cello ๔ คน
Double Bass ๒ คน
วงปี ๑ น้องใหม่ล่าสุด

ความคิดเห็น