กิจกรรม ตระหนักรู้ในตนเอง

เป็นกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน รายวิชา จิตวิทยาการดำเนินชีวิตแและการพัฒนาตน โดยใช้แบบเติมประโยคให้สมบูรณ์ และกิจกรรมแอปเปิ้ล 5 ผล โดยผู้สอนได้นำเข้าสู่ มุมมองทั้งในแง่บวกและแง่ลบ  ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่มีมุมมองให้แง่บวกเมื่อเจอสถานการณ์ปัญหาจะมีวิธีคิดทางบวก และสามารถนำสิ่งที่ได้พบเจอมาเปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่ให้กับตัวเองว่า เป็นสิ่งที่ท้าทาย เป็นที่สิ่งได้เรียนรู้ เป็นการเอาชนะตัวเอง

จากแบบเติมประโยคให้สมบูรณ์ให้นักศึกษาได้อ่านข้อความและเติมประโยคให้สมบูรณ์ และให้พิจารณาว่าสิ่งที่ได้เขียนเติมประโยคไปนั้นเป็นไปในแง่บวกหรือลบ

 

ส่วนกิจกรรมแอปเปิ้ล 5 ผล ถ้านักศึกษามีแอปเปิ้ล 5 ผล นักศึกษาจะทำอย่างไร ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการแบ่งปัน และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

ไฟล์แนบ

jpg IMG_20200316_195147

ขนาดไฟล์ 578 KB | จำนวนดาวน์โหลด 195 ครั้ง

About the author

ชื่อ –นามสกุล: นางสาวศิริภิญญา ตระกูลรัมย์ วัน เดือน ปี ที่เกิด: วันที่ 5 พฤศจิกายน 2525 ประวัติการทำงาน: พ.ศ. 2552 ครูสอนวิชาสังคมศึกษาและวิชาแนะแนว โรงเรียนสาธิตบางนา พ.ศ. 2552 อาจารย์พิเศษ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ.2553 - 2562 อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2562- ปัจจุบัน อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลงานทางวิชาการ - หนังสือ “จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น” - เอกสารประกอบการสอน “จิตวิทยาสำหรับครู” ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ ผลของโปรแกรมแนะแนวกลุ่มในการเสริมสร้างปัญญาที่มีต่อพฤติกรรมที่นำไปสู่การออกกลางคันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ (วิทยานิพนธ์) วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มิ.ย.52 – พ.ย.52). 2552 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท งานวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมแนะแนวกลุ่มที่มีต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจภายในของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (หัวหน้าโครงการ)วารสาร ICSSS 2011 International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาตามแนวอริยสัจ 4 เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การพัฒนาการเห็นคุณค่าแห่งตนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2556) 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของนักศึกษาตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557) 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลของโปรแกรมแนะแนวกลุ่มเพื่อพัฒนาการสร้างเป้าหมายของชีวิตของนักศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การศึกษาองค์ประกอบพฤติกรรมความใส่ใจของนักศึกษาวิชาชีพครู วารสารศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 14 (เมษายน-มิถุนายน 2562) 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การศึกษาพฤติกรรมการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นของนักศึกษาวิชาชีพครู 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การพัฒนาโมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการกำกับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก บทความวิชาการเรื่อง การศึกษารายกรณีเด็กและวัยรุ่น

ความคิดเห็น