กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในวันพุธที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น