16 – 17 มีนาคม 2563  อบรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่าน Google Scholar และ Personal Website ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมทั้งต่อตนเอง และสังคมส่วนรวม

 

ความคิดเห็น