กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเสริมความเป็นครูให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ เรื่อง”การวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน”  โดยวิทยากร : ดร.เพชรรัษฏ์ แก้วสุวรรณ  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้้นฐาน  ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น