การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่าน Google Scholar และ Personal Website หัวข้อ “การทำให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกของ Google” โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่าน Google Scholar ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการหงส์พันธ์ อาคารนวตปัญญา สำนักวิทยาบริการฯ

 

ความคิดเห็น