สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นำโดยอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดบริการวิชาการสู่ชุมชน อบรมการจัดทำโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT แก่เกษตรกรชุมชนบ้านหนองขวาง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากอ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.ศาสตรา สายสุนันทรารัมย์ และอ.ธัญญาภรณ์ ลาฮาม มาเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรบ้านหนองขวางกว่า 30 คน ในการทำโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งเป็นกิจกรรมตามพันธกิจของโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อสุขภาวะที่ดีต่อชุมชน 

ความคิดเห็น