สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมเรียนรู้ในรายเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนำโดยอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล และนักศึกษา ชั้นปีที่4 sec 01 – 03 ทักษะการคำนวณ และเตรียมStock A,B และฝึกฝนทักษะการเพาะกล้าสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ในวันที่ 13 กันยายน 2561  ณ อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลโยีการเกษต

ความคิดเห็น