วันที่ 9 มีนาคม 2563 ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารและทีมงานเพื่อสำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบน้ำในศูนย์อุดมศึกษาปะคำ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์และก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้าง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศูนย์อุดมศึกษาร่วมให้ข้อมูล ประกอบด้วย ประเด็นน้ำประปาใช้ในอาคาร และน้ำเพื่อการปลูกพืช  ปัญหาอาคารชำรุด เพื่อจะได้ประเมินและขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ความคิดเห็น