ระหว่างวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2563

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML5
โครงสร้างภาษา HTML5
การสร้างฟอร์มด้วย HTML5
โครงสร้าง CSS3
ออกแบบหน้าเพจ Responsive ด้วย CSS3
วิธีการจัดการสีและการไล่เฉดสีใน CSS3
การใช้ Paragraph และ Character style
คำสั่ง Rounded corners, Drop shadows, Text shoadows, Multiple background images, Transformations: Translate, scale, rotate, skew

ความคิดเห็น