วันที่ 12 -13 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ได้พัฒนาครูสู่มืออาชีพ ภายใต้โครงการ “การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad และโปรแกรม GeoGebra” ให้กับครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4

ความคิดเห็น