ปัจจุบันนี้งานก่อสร้างอาคารโดยส่วนใหญ่จะเลือกใช้เป็นชนิดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งนี้เนื่องจากจะมีความแข็งแรงทนทาน และมีความสวยงามตามที่ต้องการกว่าโครงสร้างชนิดอื่นๆ แต่การที่จะได้โครงสร้างที่มีความแข็งแรงและมีความปลอดภัย จาเป็นที่จะต้องได้รับการคานวณออกแบบโครงสร้างแต่ละส่วนอย่างถูกต้อง สามารถก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการ รวมไปถึงมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่ใช้สาหรับส่วนโครงสร้างต่างๆได้อย่างถูกต้อง ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ผู้ที่จะทาหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องดังกล่าว
ตาราเรื่อง “ส่วนประกอบของโครงสร้างในอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” นี้ จึงได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้เบื้องต้นแก่ผู้ที่จะเริ่มออกแบบและคานวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และผู้ที่ทาหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง อีกทั้งใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวิชา 5563602 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 9 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นในงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างคาน พื้น เสา ผนัง บันได ฐานราก หลังคา และการตรวจสอบคุณภาพของส่วนโครงสร้างอาคาร โดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้และความเข้าใจในส่วนประกอบและพฤติกรรมโครงสร้างของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรายละเอียดทางวิศวกรรมโครงสร้าง วิธีการตรวจสอบคุณภาพ และขั้นตอนการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เนื้อหาแต่ละบทผู้เขียนได้นาภาพตัวอย่างจากสถานที่ก่อสร้างจริงมาแสดงประกอบ เพื่อเป็นสื่อที่สร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น

เนื้อหาเพิ่มเติม 

ความคิดเห็น