วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมเพื่อวางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้รองรับมาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจาร ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีมาตรฐาน ณ ห้องประชุมสำนักฯ ชั้น 1 อาคารนวัตปัญญา

ความคิดเห็น