ลิงก์ลงทะเบียนเข้าอบรม  https://forms.gle/oZQAt1rrVLp2QZU88

วิทยากรโดย: รศ.ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน (ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานสมาคมผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย Thailand TESOL) / รศ.ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ (บรรณาธิการวารสาร LEARN สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานดาพร เจริญกิตบวร (บรรณาธิการวารสาร RASAA สถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

ความคิดเห็น