ผู้วิจัย

ณรงค์กร ชัยวงศ์ และ ปณวัตร สันประโคน

บทคัดย่อ

ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute coronary syndrome: ACS) เป็นกลุ่มอาการที่บ่งชี้ถึงภาวะการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจทาให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันรุนแรง ระยะเวลาของการอุดตันที่นานขึ้นจะเพิ่มพื้นที่การตายของกล้ามเนื้อหัวใจส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ผู้ป่วยจึงต้องได้รับการดูแลรักษาพยาบาลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่สุด บทความนี้นาเสนอบทบาทพยาบาลฉุกเฉินและความท้าทายในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในระยะวิกฤติฉุกเฉิน ตามแนวทางการจัดการผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี พ.ศ. 2560 ของสมาคมโรคหัวใจในยุโรป (2017 ESC Guidelines for the Management of Acute Myocardial Infarction in Patients Presenting with ST-segment Elevation) เพื่อให้การดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพและผลลัพธ์ที่ดีของผู้ป่วย

บรรณานุกรม

ณรงค์กร ชัยวงศ์ และ ปณวัตร สันประโคน. ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน: ความท้าทายของพยาบาลฉุกเฉินในการดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤติ. วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2562;14(1):43-51.

หน่วยงานการอ้างอิง

ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 14 ฉบับ 1, มค. – มีค. 2562

ไฟล์แนบ

pdf วารสารเภสัช 2562

ขนาดไฟล์ 322 KB | จำนวนดาวน์โหลด 893 ครั้ง

ความคิดเห็น