ผู้วิจัย

นิธินันท์ มาตา และศิโรรัตน์ กุลวงศ์

บทคัดย่อ

การจัดทำแผนที่สุขภาพด้านจิตใจผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างแผนที่แสดงถึงสถานการณ์ด้านสุขภาพด้านจิตใจผู้สูงอายุรายบุคคล โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากการศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งศึกษาหาตำแหน่งที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ และจัดทำฐานข้อมูลของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพด้านจิตใจปกติและผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ประชากรที่ใช้วิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุในเขตตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ รวมประชากร 290 คน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง แบบวัดความซึมเศร้าในผู้สูงอายุของไทย ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ส่วนเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ คือ แอพพลิเคชันบอกพิกัดตำแหน่งดาวเทียมและแผนที่ดาวเทียม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาจากแบบสอบถามผู้สูงอายุเมื่อนำมาวิเคราะห์และจัดระดับความรุนแรงตามช่วงคะแนน แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ผู้สูงอายุปกติ ผู้สูงอายุมีความเศร้าเล็กน้อย ผู้สูงอายุมีความเศร้าปานกลาง และผู้สูงอายุมีความเศร้ารุนแรง ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะอยู่ในระดับปกติ จำนวน 266 คน รองลงมาคือ มีความเศร้าเล็กน้อย จำนวน 11 คน ผู้มีความเศร้าปานกลาง จำนวน 10 คน และผู้มีความเศร้ารุนแรง จำนวน 3 คน ตามลำดับ การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าด้วยอัลกอริทึมของการทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม weka พบว่า ปัจจัยในเรื่องของประเภทเงินออม และประวัติการโดนทำร้ายร่างกายของผู้สูงอายุ ส่งผลต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มากที่สุด จากแผนที่สุขภาพด้านจิตใจดังกล่าวรวมกับสภาพปัญหาและปัจจัยเสี่ยงของผู้สูงอายุ สามารถนำมาวางแผนการรักษาพยาบาลและแนวทางการติดตามผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านภาวะซึมเศร้าให้มีประสิทธิภาพต่อไป

หน่วยงานการอ้างอิง

สสส.

ไฟล์แนบ

pdf 1 MMH-ปก

ขนาดไฟล์ 103 KB | จำนวนดาวน์โหลด 186 ครั้ง

pdf 2 MMH-บทคัดย่อ

ขนาดไฟล์ 79 KB | จำนวนดาวน์โหลด 206 ครั้ง

pdf 3 MMH-กิตติกรรมประกาศ

ขนาดไฟล์ 29 KB | จำนวนดาวน์โหลด 224 ครั้ง

pdf 4 MMH-คำนำ

ขนาดไฟล์ 36 KB | จำนวนดาวน์โหลด 200 ครั้ง

pdf 5 MMH-สารบัญ

ขนาดไฟล์ 126 KB | จำนวนดาวน์โหลด 195 ครั้ง

pdf MMH-Ch01-บทนำ

ขนาดไฟล์ 204 KB | จำนวนดาวน์โหลด 372 ครั้ง

pdf MMH-Ch02-ทบทวนวรรณกรรม

ขนาดไฟล์ 419 KB | จำนวนดาวน์โหลด 1493 ครั้ง

pdf MMH-Ch03-วิธีการดำเนินการวิจัย

ขนาดไฟล์ 510 KB | จำนวนดาวน์โหลด 715 ครั้ง

pdf MMH-Ch04-บริบทของพื้นที่ศึกษา

ขนาดไฟล์ 642 KB | จำนวนดาวน์โหลด 321 ครั้ง

pdf MMH-Ch05-ปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่

ขนาดไฟล์ 2 MB | จำนวนดาวน์โหลด 181 ครั้ง

pdf MMH-Ch06-สรุปผลและข้อเสนอแนะ

ขนาดไฟล์ 112 KB | จำนวนดาวน์โหลด 208 ครั้ง

pdf MMH-บรรณานุกรรม

ขนาดไฟล์ 98 KB | จำนวนดาวน์โหลด 649 ครั้ง

pdf MMH-ภาคผนวก

ขนาดไฟล์ 224 KB | จำนวนดาวน์โหลด 204 ครั้ง

ความคิดเห็น