ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร แก้วขวัญไกร

บทคัดย่อ

Abstract A community economy is important for the existence of people in communities that need to build a foundation for security and immunity from the competition of liberal capital coming domestically and globally. People in the community will resist liberal capital needs to be empowered by people in the community themselves by tapping the fiber create the power for the community economy. What is necessary is capital accumulation from the empowerment of community capital for greater power. The empowerment drives the community economy to create immunity from the economy outside Capital accumulation would let the community survive in the present situation and be sustainable with the local economy of the world. Keywords: Community Capital, Capital Management, Capital Accumulation Operations

บรรณานุกรม

กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์. (2552). การพัฒนาทุนมนษุ ย์ในการปรับเปลี่ยนไปสอู่ งค์กรสมัยใหม่หรือองค์กรสมรรถนะ สูง. กรุงเทพฯ: สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ทศพร แก้วขวัญไกร. (2556). เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น. บุรีรัมย์: ซีพี พิมพ์. ทศพร แก้วขวัญไกร, และ จตุพร จันทารัมย์. (2559). ศึกษาความสัมพันธ์ของการเพิ่มทุนมนุษย์, พัฒนา เศรษฐกิจและการศึกษาต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กรณีในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองจังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 11(พิเศษ), 98-106. ส􀄞ำนักสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). (2558). คู่มือสนับสนุน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน. กรุงเทพฯ: ส􀄞ำนักสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน สถาบัน พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). สุริยจรัส เตชะตันมึนสกุล, และ เฉลิมชัย ปัญญาดี. (2554). อิทธิพลของการบริหารจัดการที่ดีและการสร้าง ทุนทางสังคมต่อความสามารถในการสนับสนุนการสะสมทุนของชุมชนตามแนวพระราชด􀄞ำริ โดย ธนาคารหมู่บ้านภาคเหนือตอนบน. จาก http://www.ar.or.th/ImageData/Magazine/29/ DL_167.pdf?t=635979516966610609 อรุณ จิตตะเสโน. (2551). หลักการและวิธีการบริหารจัดการชุมชน (เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุมชนใน โครงการวิจัยและพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาวะองค์รวมภายใต้แผนสุขภาพ จังหวัด สงขลา). สงขลา: สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. Adler, P. S., & Kwon, S. W. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. The Academy of Management Review, 27(1), 17-40. Falk, I., & Kilpatrick, S. (2000). What is social capital? A study of interaction in a rural community. Sociologia Ruralis, 40(1), 87-110. Glaeser, E. L., Laibson, D., & Sacerdote, B. (2002). An economic approach to social capital. The Economic Journal, 112(483), F437-F458. Jacobs, C. (2007). Measuring success in communities: Understanding the community capitals framework. Extension Extra Community Capitals Series 1-8. Retrieved from http:// agron-www.agron.iastate.edu/Courses/agron515/Capitals Extension%20Extra.pdf Jones, T. (2013). Community capital and the role of the state: An empowering approach to personalization. People, Place and Policy, 7(3), 153-167 Kilpatrick, S., Field, J., & Falk, I. (2003). Social capital: An analytical tool for exploring lifelong learning and community development. British Educational Research Journal, 29(3), 417-433. Kristine, B. (2011). Enterprise related social capital: Different levels of social capital accumulation. Economics & Sociology, 4(2), 66-83. Sustainable Measures. (2018). Key term: Community capital. Retrieved from http://www. sustainablemeasures.com/node/32 The Reconsider Team. (2013). Community capital and alternative financing resource guide: Exploring the methods for aggregating and disseminating community capital to spur diversified economic development. Community Capital Resources: University of Michigan. Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework. Theory and Society, 27, 151-208.

ความคิดเห็น