ผู้วิจัย

เยาวลักษณ์ ศรีมาต ณปภัช วรรณตรง

บทคัดย่อ

โครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และออกแบบระบบซื้อ-ขายออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากไม้ตาลบ้านหนองบอน 2) พัฒนาระบบซื้อ-ขายออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากหัตถกรรมจากไม้ตาลบ้านหนองบอน 3) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบซื้อ-ขายออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากไม้ตาลบ้านหนองบอน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าของร้าน และลูกค้าทั่วไป จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ระบบซื้อ-ขายออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากหัตถกรรมจากไม้ตาลบ้านหนองบอน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) จากการวิเคราะห์และออกแบบและพัฒนาระบบซื้อ-ขายออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากไม้ตาลบ้านหนองบอน ประกอบด้วย สถานะผู้ใช้งาน 2 ระดับดังนี้ ผู้ดูแลระบบ (เจ้าของร้าน) และลูกค้า ซึ่งมีตารางบันทึกข้อมูลดังนี้ ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลการติดต่อจัดส่งสินค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลชนิดสินค้า ข้อมูลแบบสินค้า ข้อมูลขนาดสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ ข้อมูลการสั่งทำ ข้อมูลการรับสินค้าเข้า ข้อมูลการจัดส่ง ข้อมูลน้ำหนักการจัดส่ง ข้อมูลการชำระ และข้อมูลบัญชีธนาคาร 2) ผลการศึกษาประสิทธิภาพความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมระบบซื้อ-ขายออนไลน์ จากผู้ใช้งาน 3 กลุ่มได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าของกิจการ และผู้ใช้งานทั่วไป พบว่า พบว่า ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจต่อระบบโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน คำสำคัญ: ซื้อ-ขายออนไลน์, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม, ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บรรณานุกรม

กันยา เปนะนาม. (2559). ประวัติความเป็นมากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากไม้ตาลบ้านหนองบอน. (สัมภาษณ์วันที่ 10 มกราคม 2559) จารุณี ภัทรวงษ์ธนา. (2559). การขยายช่องทางการตลาดออนไลน์สินค้าหัตถกรรมชุมชน ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี, 10 (2), 163-175. จุฑามาศ จิรากรนุสรณ์. (2550). เว็บไซต์สินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์. (ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) ณปภัช วรรณตรง. (2561). การส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุภาคครัวเรือนภายใต้กระแสสังคมออนไลน์ ในพื้นที่ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. (รายงานวิจัยสสส, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) พิสุทธา อารีราษฎร์. (2550). การพัฒนาซอฟท์แวร์ทางการศึกษา. มหาสารคาม: อภิชาต การพิมพ์ ภานุกา ต่ายแพ และคณะ. (2557). ระบบจัดการการขายสินค้า OTOP. (ปริญญานิพนธ์าวิทยาศาสตบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) รัตพรรัตน์ งามวงศ์และคณะ. (2556). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบพาณชิย์อิเล็กก็ทรอนิกส์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ในอำเภอเมือง จังหวัดนครรราชสีมา. (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตศูนย์กลาง) ศิรินทร์ ชูรัตน์. (2553). e-Commerce จำหน่ายผ้าไหมอำเภอนาโพธิ์. (ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)

ความคิดเห็น