ผู้วิจัย

ทิพย์สุดา ทาสีดำ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานและคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย และเพื่อทดสอบผลกระทบของปัจจัยในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย จำนวน 104 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงาน ด้านคุณสมบัติผู้สอบบัญชี ด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ด้านสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และด้านวิธีปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง และด้านการบรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับมากที่สุด 3) ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ด้านสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และด้านวิธีปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพงานสอบบัญชี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คำหลัก: คุณภาพงานสอบบัญชี, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Abstract This research purpose to study the operational factors and the quality of the auditing work of the authorized auditors in Thailand and to test the impact of operational factors that affect the quality of auditing work of licensed auditors in Thailand. Collecting data from questionnaires from 104 licensed auditors in Thailand. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean standard deviation and multiple regression analysis. The results of the research showed that 1) Certified Public Accountants have opinions on the operational factors auditor qualification auditor's ethics, related environment, and work practices at the highest level. 2) Certified Public Accountants have opinions on the quality of the audit work of the certified public accountant Reliability, satisfaction of those involved and achieving goals at the highest level. 3) Factors in operation the auditor's ethics, relevant environment and work practices have a relationship and a positive impact on the quality of the audit with statistical significance at the level of 0.05 Keywords: Quality auditing, Certified Public Accountant

ไฟล์แนบ

pdf ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีต่อคุณภาพงานสอบบัญชี

ขนาดไฟล์ 467 KB | จำนวนดาวน์โหลด 534 ครั้ง

ความคิดเห็น