บทกวี “รักของแม่” หน้า 164. ในหนังสือรวมบทกวี ขณะใจ ไหว รู้สึก.

 

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ขณะใจ ไหว รู้สึก.– บุรีรัมย์ : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562. 167 หน้า.

1. กวีนิพนธ์ไทย. I. ชื่อเรื่อง.

895.911
ISBN 978-974-692-429-0

ความคิดเห็น