ผู้วิจัย

วนิดา สำราญรัมย์, กฤษณา เหมือนนึก, ศรีรัตน์ กริดรัมย์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ จากการศึกษาวิธีทดสอบความมีชีวิตของเมล็ดข้าวโพดโดยทดลองหาดัชนีความเร็วในการงอก หาค่านำไฟฟ้าของเมล็ดพันธุ์ หาเวลาเฉลี่ยในการงอก อัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้า และความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 3 ชนิด คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดข้าวเหนียว โดยใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized Design ; CRD) กรรมวิธีละ 4 ซ้ำ ผลการทดสอบพบว่า เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากข้าวโพดข้าวเหนียวมีค่าการนำไฟฟ้า และมีเวลาเฉลี่ยในการงอกเมล็ดพันธุ์มากที่สุด ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการติดสีของเนื้อเยื่อดีที่สุด การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ และในสภาพไร่ พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่ข้าวโพดหวานมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 90.25 และ 75.50 มีเปอร์เซ็นต์ ความงอกดีที่สุด ข้าวโพดข้าวเหนียวมีเปอร์เซ็นต์ความงอกน้อยที่สุดคือ 68.75 และ 31.50 เปอร์เซ็นต์ ค่าดัชนีความเร็วในการงอก พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่งโดยที่ข้าวโพดหวานมีค่าเฉลี่ยจำนวนต้นที่งอกแบบปกติสูงที่สุด 89.25 ต้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวโพดข้าวเหนียวมีค่าจำนวนต้นที่งอกแบบปกติเฉลี่ยน้อยที่สุด 82.21 และ 51.33 ต้น ตามลำดับ คำสำคัญ: ความมีชีวิต ข้าวโพด ความงอก ABSTRACT A study on the viability of corn kernels to find the speed of germination, the conductivity test of the seed. This experimental was to find the average time to germinate, seedlings rate of growth seedlings and the viability of the seed. To examine the quality of three maize seeds, maize, sweet corn and waxy corn. The completely randomized design (CRD) was used for 4 replications. The result was to found that seeds of maize seeds have the best color of the tissue. Seed germination in the laboratory and in the field were significantly different. Sweet corn had germination percentage of 90.25 and 75.50 percent. Best germination waxy corn had the lowest germination percentage of 68.75 and 31.50 percent. There was a statistically significant difference in sweet corn between 89.25 in maize, waxy corn had the lowest average germination number of 82.21 and 51.33, respectively Keywords: viability, corn, germination

บรรณานุกรม

ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2560). การจำแนกชนิดของข้าวโพด ค้นจาก : https://health.kapook.com/view180235.html. 12 มีนาคม 2562 ธวัชชัย ทองเฟื่อง และ ดนุพล เกษไธสง. (2561). อิทธิพลของระยะเวลาการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ต่อคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและคุณสมบัติทางชีวเคมีในข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวานพิเศษ. ว. วิทย. กษ. 49 : 1 (พิเศษ) : 5 – 9. บุญมี ศิริ. ม.ป.ป. วิทยาการเมล็ดพันธุ์. ขอนแก่น : ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สนั่น. (2555). วิธีตรวจสอบความแข็งแรงเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง. มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. หน้า 38. สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2562 สุทัศน์. (2560). การจำแนกชนิดของข้าวโพด แหล่งที่มา : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ 3 / เรื่องที่ 2 ข้าวโพด / ชนิดของข้าวโพด http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=3&chap=2&page=chap2.htm. สืบค้นเมื่อ 14 เมษายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2558). อัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวโพด แหล่งที่มา : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=8646. สืบค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2562

หน่วยงานการอ้างอิง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทคัดย่อ

จากการศึกษาวิธีทดสอบความมีชีวิตของเมล็ดข้าวโพดโดยทดลองหาดัชนีความเร็วในการงอก หาค่านำไฟฟ้าของเมล็ดพันธุ์ หาเวลาเฉลี่ยในการงอก อัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้า และความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 3 ชนิด คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดข้าวเหนียว โดยใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized Design ; CRD) กรรมวิธีละ 4 ซ้ำ ผลการทดสอบพบว่า เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากข้าวโพดข้าวเหนียวมีค่าการนำไฟฟ้า และมีเวลาเฉลี่ยในการงอกเมล็ดพันธุ์มากที่สุด ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการติดสีของเนื้อเยื่อดีที่สุด การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ และในสภาพไร่ พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่ข้าวโพดหวานมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 90.25 และ 75.50 มีเปอร์เซ็นต์ ความงอกดีที่สุด ข้าวโพดข้าวเหนียวมีเปอร์เซ็นต์ความงอกน้อยที่สุดคือ 68.75 และ 31.50 เปอร์เซ็นต์ ค่าดัชนีความเร็วในการงอก พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่งโดยที่ข้าวโพดหวานมีค่าเฉลี่ยจำนวนต้นที่งอกแบบปกติสูงที่สุด 89.25 ต้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวโพดข้าวเหนียวมีค่าจำนวนต้นที่งอกแบบปกติเฉลี่ยน้อยที่สุด 82.21 และ 51.33 ต้น ตามลำดับ

คำสำคัญ: ความมีชีวิต ข้าวโพด ความงอก

ABSTRACT

A study on the viability of corn kernels to find the speed of germination, the conductivity test of the seed. This experimental was to find the average time to germinate, seedlings rate of growth seedlings and the viability of the seed. To examine the quality of three maize seeds, maize, sweet corn and waxy corn. The completely randomized design (CRD) was used for 4 replications. The result was to found that seeds of maize seeds have the best color of the tissue. Seed germination in the laboratory and in the field were significantly different. Sweet corn had germination percentage of 90.25 and 75.50 percent. Best germination waxy corn had the lowest germination percentage of 68.75 and 31.50 percent. There was a statistically significant difference in sweet corn between 89.25 in maize, waxy corn had the lowest average germination number of 82.21 and 51.33, respectively

Keywords: viability, corn, germination

ไฟล์แนบ

doc วนิดาล่าสุด

ขนาดไฟล์ 36 KB | จำนวนดาวน์โหลด 833 ครั้ง

ความคิดเห็น