ผู้วิจัย

จาตุรนต์ สุขุมาลพงษ์, สมนึก ภัททิยธนี, ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ

บทคัดย่อ

การศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อสถาบันการศึกษา ที่จะช่วยเป็น แนวทางในการพัฒนาและวางแผนบริหารงานการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อได้ ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมาย ของการวิจัยเพื่อจัดอันดับความต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชา ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความต้องการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และเพื่อศึกษาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,735 คน จาก 7 จังหวัด ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม 1 ฉบับ เป็นชนิดตรวจสอบรายการ (Checklist) จำนวน 21 ข้อและเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 18 ข้อ มีค่าอำนาจ จำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ .50 ถึง .64 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ไฟล์แนบ

pdf document

ขนาดไฟล์ 2 MB | จำนวนดาวน์โหลด 223 ครั้ง

ความคิดเห็น