ผู้วิจัย

วรวัฒน์ พรหมเด่น และคณะ

บทคัดย่อ

การศึกษาพบว่าสารสกัดเมทานอลจากแก่นครี้ (Dalbergia parviflora) มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการสังเคราะห์เมลานิน งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาตำรับเวชสำอางที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานเพื่อทาผิวหนังสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกของผู้ป่วยโรคด่างขาว โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับทาภายนอก 3 ตำรับ ได้แก่ ครีม เจล และออยเม้นท์ เลือกใช้ตัวทำละลายสารสกัดแก่นครี้เป็นพอพิลีนไกลคอล และกำหนดให้เติมสารสกัดแก่นครี้ลงไปในตำรับที่ความเข้มข้น 0.2% การประเมินความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมในการใช้งานที่ผิวหนัง พบว่าอาสามัครกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในตำรับครีมมากกว่าเจลและออยเม้นท์ ตำรับครีมที่ได้รับความพึงพอใจใน “ระดับมาก” ได้นำมาศึกษาความคงตัวซึ่งพบว่าลักษณะทางกายภาพงของครีมหลังการทดสอบภายใต้สภาวะเร่งมีความคงตัวดี

การพัฒนาตำรับเวชสำอางทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคด่างขาวจากสารสกัดแก่นครี้

Development of the Alternative Cosmeceutical Formulation for Vitiligo patients from Dalbergia parviflora Heartwood extract

ไฟล์แนบ

pdf การพัฒนาตำรับเวชสำอางทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคด่างขาว

ขนาดไฟล์ 2 MB | จำนวนดาวน์โหลด 470 ครั้ง

ความคิดเห็น