ผู้วิจัย

รินทร์หทัย กิตติ์ธนารุจน์

บทคัดย่อ

Abstract: This research aims to study the relationship and predictive power between personal factors physical health and social depression in the elderly with are chronic non-communicable diseases at the subdistrict health promoting hospitals. The subjects of this study include the elderly, both male and female, 275 were analyzed using descriptive statistics Pearson's correlation coefficient and multiple regression analysis. The research found that variables that were associated with depression in the elderly include that Revenue per cost ( = 0.524), Family relationship ( = 0.559), Congenital disease ( = 0.582) and Right to treatment ( = 0.592). These predictors were accounted for 35.0 percent with significantly at 0.05 level ( = 0.350, P < 0.05). Keywords: Elderly, depression, chronic non-communicable diseases บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และอำนาจการทำนายระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สุขภาพกายและสุขภาพสังคมกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มาใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิง จำนวน 275 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ได้แก่ รายได้ต่อค่าใช้จ่าย ( = 0.524) สัมพันธภาพในครอบครัว ( = 0.559) โรคประจำตัว ( = 0.582) และสิทธิการรักษา ( = 0.592) โดยสามารถร่วมกันทำนายภาวะซึมเศร้า ได้ร้อยละ 35.0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( = 0.350, P < 0.05) คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ ภาวะซึมเศร้า โรคติดต่อไม่เรื้อรัง

บรรณานุกรม

Archana, S. and M. Nishi. 2009. Loneliness, Depression and Sociability in old age. Industrial Psychiatry Journal Jan-Jun; 18 (1): 51-55. Atthamaethakul, W and W. Srivilai. 2013. The Influences of Aging Health in Tumbon Koobua, Ratchaburi. Journal of Health Science Research 7(2): 18-28. (in Thai) Aylaz, R., A. Ümmühan, E. Behicer, Ö. Hatice and A. Hakime. 2012. Relationship between depression and loneliness in elderly and examination of influential factors. Archives Gerontology and Geriatrics. 55(3): 548-554. Chaiprateep, E. 2017. The Study of Knowledge and Behavior Risk Factorson Chronic Non- communicable Diseases in the Elderly Club, Rangsit City Municipality, Pathum Thani Province. Journal of Community Development and Life Quality 5(1) : 77-88. (in Thai) Department of Mental Health. 2016. Strategic Plan for the Department of Mental Health during the Twelfth National Economic and Social Development Plan (2017-2021). Bangkok, Thailand (in Thai) Fiske, A., J.L. Wetherell and M. Gatz. 2009. Depression in older adults. Annual Review of Clinical Psychology 5: 363-389. Jetiyanuwatr, L. 2013. Depression in elderly diabetic patients in diabetic mellitus clinic, Tha Muang Hospital Kanchanaburi Province Kanchanaburi Medical Journal 1(2): 20-27. (in Thai) Jiratjinta, N. and R. Soonthornchaiya. 2011. Selected Factors Related to Disability Among Older Persons with Major Depressive Disorder. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health 25(3): 12-23. (in Thai) Kumto, O. and R. Soonthornchaiya. 2014. Factors Related to Adaptation Among Older People With Depressive Disorder. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health 28(2): 74-86. (in Thai) Paungrod, N. 2015. The Study on Depression in Nonthaburi Province Elderly. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences 2(1): 63-74. (in Thai) Petpornprapas, E. 2013. Depression : Prevalence and Relationship to Suicidal Attempts. Chonburi Hospital Journal 38(3): 193-195. (in Thai) Sangnam, A., K. Seonghoon and Z. Hongmei. 2017. Changes in Depressive Symptoms Older Adults with Multiple Chronic Condition: Role of Positive and Negative Social Support. International Journal of Environmental Research and Public Health. 14(1): 16. Wongpanarak, N. and S. Chaleoykitti. 2014. Depression: A Signifiant Mental Health Problem of Elderly. Journal of The Royal Thai Army Nurses 15(3): 24-31. (in Thai)

ความคิดเห็น