ผู้วิจัย

อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา

บทคัดย่อ

เครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นการใช้วัดปฏิบัติงาน กรวัดเพื่อตรวจ สอบชิ้นงานนั่นคืออุปกรณ์ที่มีชื่อว่า เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ หรือเรียกสั้นๆว่า เวอร์เนียร์ เป็นเครื่องมือวัดที่มีสเกลอ่านค่าได้ในตัวเองหรือบางทีเราเรียกว่า Direct Measurement ค่าสเกลในการวัดจะละเอียดกว่าไม้บรรทัดธรรมดา เราสามารถใช้เวอร์เนียร์ วัดทั้งความโตวัตถุด้านนอก, ความโตวัตถุด้านใน, และวัดความลึกชิ้นงานได้ด้วย ซึ่งหน่วยการวัดที่นิยมใช้อยู่ 2 ระบบ ด้วยกัน คือ 1. ระบบอังกฤษ (The English System) มีขนาดความละเอียดเป็น 1/128 และ 1/1000 นิ้ว (Inch) 2. ระบบเมตริก (The Metric System) มีขนาดความละเอียดเป็น 1/10, 1/20 และ 1/50 มิลลิเมตร

บรรณานุกรม

กุนธน ไชยกิจ. (2534) การวัดละเอียดในงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน. ธีรยุทธ สุวรรณประทีป. (2532) เครื่องมือวัดละเอียด. กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด. ไชยศักดิ์ ศรีสุขเดช. (2542) เครื่องมือวัดและการวัดละเอียด. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จักรกฤษณ์ บูรณสัมฤทธิ์ และคณะ. งานวัดละเอียด. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ, ม.ป.ป. สมปอง มากแจ้ง. งานวัดละเอียด2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ, ม.ป.ป. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543, เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : สสท. เอกสารประกอบการสอนวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. คู่มือการเรียนของ ศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง กศษ.กพช.อร http://gotoknow.org/file/physically/lab.doc http://www.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/labphysics1/vernier/Vernier2.htm http://www.thapra.lib.su.ac.th http://auto.lannapoly.ac.th/e-learning/engine/content/tool2.htm

ไฟล์แนบ

pdf บทความวิชาการ มารู้จัก เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ กันดีกว่า new Dr.Joe

ขนาดไฟล์ 250 KB | จำนวนดาวน์โหลด 3846 ครั้ง

ความคิดเห็น