ผู้วิจัย

ราเชนต์ หันธงชัย1 มงคล ชัยสุวรรณ2 และ อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา3*

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ต้นแบบและหาประสิทธิภาพของเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยโดยการออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบใหม่ และทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง แล้วนำผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมาเปรียบเทียบกับเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ต้นแบบ เครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบและพัฒนาใหม่มีขนาด 0.30 X 0.50 X 0.70 เมตร ใช้เหล็กเป็นวัสดุหลักในการสร้างโครงสร้างเครื่อง ส่วนฟันปอกเปลือกหน่อไม้นั้นใช้ยางเป็นวัสดุหลัก ระบบส่งกำลังใช้มอเตอร์ขนาด 0.5 แรงม้า เป็นต้นกำลัง ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ออกแบบและพัฒนาใหม่พบว่าเครื่องสามารถปอกเปลือกหน่อไม้มีประสิทธิภาพในการทำงานมีเวลาเฉลี่ยการปอกอยู่ที่หน่อละ 33.86 วินาที ซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ต้นแบบพบว่าเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้ที่ผู้วิจัยออกแบบและพัฒนาใหม่สามารถทำงานได้ดีกว่า มีค่าเวลาเฉลี่ยในการปอกที่เร็วกว่าอยู่ที่ 36.8 วินาทีต่อหน่อ

บรรณานุกรม

[1] สุทัศน์ เดชวิสิทธิ์. (2554). การปลูกไม้ไผ่. นนทบุรี : เกษตรสาส์น. [2] สมปอง สุคนสิทธิ์. (2545). การปลูกไผ่ตง. นนทบุรี : เกษตรสาส์น. [3] ไพฑูรย์ ประทีปสุข. (2556) การออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกหน่อไม้สดแบบอัตโนมัติ. ปทุมธานี : สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. [4] ประเดิม ไวยกูล. (2557). การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฟักอ่อน. เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. [5] อนุชิต ปราบนคร. (2553). การพัฒนาเครื่องปอกมะละกอ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. [6] ศักรินทร์ หนูนุ่ม. (2559). การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกเผือก. ปทุมธานี : สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. [7] ณัฐระกิจ ยกคำจู. (2557). การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกผิวมันฝรั่งและฝานมันฝรั่ง. เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.

ไฟล์แนบ

pdf NCITE2019_Dr.udompong 2562 REV.1

ขนาดไฟล์ 530 KB | จำนวนดาวน์โหลด 859 ครั้ง

ความคิดเห็น