ณภัทร เชาว์นวม. (2560). บุปฝา
สีดำ.
 บุรีรัมย์: โรงพิมพ์วินัย.

ความคิดเห็น